Jesteś w:

smaller font default font larger font

Sklep internetowy z suplementami diety - Prezentacja suplementów diety online. Wymagania po 13 grudnia 2014

Prezentacja suplementów diety w aptekach internetowych po dniu 13 grudnia 2014 - wymogi prawne

 

Suplementy diety to środki spożywcze, których celem jest wzbogacenie diety w niezbędne składniki odżywcze – dlatego też ich prezentacja powinna być rozpatrywana w aspekcie regulacji prawnych dotyczących artykułów spożywczych. Zgodnie z art. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności oraz żywienia, jak i z art. 2 dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 czerwca 2002 roku suplementy diety są produktami spożywczymi, więc nie podlegają przepisom prawa farmaceutycznego. Specyfiki te są ściśle związane z prawem żywnościowym, w którym zostały szczegółowo omówione aspekty związane z ich oznakowaniem, prezentowaniem, a także reklamowaniem.

 

Dnia 13 grudnia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011, które precyzyjnie reguluje kwestie dotyczące sprzedaży na odległość, zwłaszcza prowadzonej przez sklepy, drogerie, a także apteki internetowe. Zgodnie z jednym z nowszych zapisów, wszelkie informacje dostępne dla potencjalnego konsumenta zostały objęte regulacjami wyżej wymienionego aktu prawnego. We wstępie rozporządzenia nr 1169/2011 można przeczytać, iż w celu przekazania wiadomości dotyczących sprzedawanej żywności, niezbędne jest uwzględnienie wszelkich metod przekazywania artykułów spożywczych konsumentom, w tym produktów dostarczanych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a więc Internetu. Co więcej, z unijnego rozporządzenia wyraźnie wynika również, iż żywność doręczana za pośrednictwem systemów sprzedaży na odległość powinna spełniać identyczne wymagania informacyjne, które dotyczą pro-duktów sprzedawanych w sklepach stacjonarnych. 

 

Obowiązkowe informacje, które powinny zostać wskazane w przypadku żywności oferowanej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

 

Zgodnie z art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 żywność przekazywana do sprzedaży poprzez środki porozumiewania się na odległość musi zawierać przede wszystkim takie informacje, jak: nazwa żywności, wykaz składników użytych w trakcie produkcji konkretnego produktu (podane powinny zostać również wszelkie związki i substancje, które mogą przyczynić się do wystąpienia reakcji alergicznych lub nietolerancji pokarmowych), ilość zastosowanych składników, liczba netto żywności, warunki dotyczące przechowywania lub używania danego artykułu, a także nazwę bądź firmę wraz z dokładnym adresem podmiotu, który ponosi pełną odpowiedzialność na produkt, w tym także za suplement diety, który został dopuszczony do obrotu i użytku. Zgodnie z regulacjami prawnymi unijnego rozporządzenia, jeżeli dany artykuł spożywczy zawiera w swoim składzie więcej niż 1,2% alkoholu objętościowo, wówczas producent jest dodatkowo zobowiązany do wskazania jego zawartości i zamieszczenia takiej informacji na etykiecie. Warto również podkreślić, że w niektórych przypadkach konieczne jest także doprecyzowanie kraju bądź miejsca pochodzenia danego środka spożywczego. Z art. 14 rozporządzenia 1169/2011 jednoznacznie wynika ponadto, iż w przypadku produktów przekazywanych na sprzedaż za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przy internetowej informacji nie muszą być podawane dane dotyczące daty minimalnej trwałości oraz terminu przydatności do spożycia. Co jest szczególnie ważne, wszystkie wyżej wymienione obowiązkowe informacje muszą być dostępne w momencie sprzedaży. Oznacza to, że muszą one znajdować się w materiałach, które towarzyszą sprzedaży na odległość bądź zostać dostarczone przez określony podmiot funkcjonujący na rynku spożywczym. 

 

Konsument musi mieć dostęp do wszelkich wyżej wymienionych informacji jeszcze przed finalnym dokonaniem zakupu, a więc przed ostatecznym uregulowaniem płatności. Informacje te muszą być jasne, zrozumiałe oraz łatwo dostępne. Dotyczy to w szczególności możliwości podawania niezbędnych danych niekoniecznie na stronie danej apteki internetowej, ale poprzez podanie linku do strony producenta danego artykułu spożywczego czy suplementu diety. Warto również zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który został wydany w dniu 5 lipca 2012 roku w sprawie C-49/11. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, Trybunał Sprawiedliwości jednoznacznie stwierdził, iż informacje znajdujące się na stronach internetowych sprzedawców są dostępne w formie linków przekazywanych konsumentom – wszelkie niezbędne dane nie są więc „przekazywane” czy „otrzymywane” w rozumieniu art. 5 unijnej dyrektywy 97/7. Jednym z nowych zapisów znajdujących się w rozporządzeniu nr 1169/2011 jest obowiązek zapewnienia potencjalnym konsumentom wszystkich niezbędnych informacji, również w momencie dostawy. Tego typu dane mogą znajdować się na etykiecie bądź opakowaniu artykułu spożywczego czy suplementu diety. W sytuacji jednak, kiedy dany producent nie umieści wymaganych przez unijne prawo informacji, wówczas obowiązek ten spoczywa na sprzedawcy sklepu, drogerii czy apteki internetowej. Taka osoba jest zobowiązana dostarczyć wszelkie istotne dane (tj. nazwa żywności, wykaz składników, ilość zastosowanych substancji, liczba netto żywności, warunki dotyczące przechowywania lub używania danego artykułu, a także nazwę bądź firmę wraz z adresem podmiotu) w formie ulotki lub folderu informacyjnego, który powinien zostać dołączony do produktu. 

 

Informacje dodatkowe, a więc kilka słów o tekstach zwiększających atrakcyjność produktów 

 

Bardzo często stosowaną przez właścicieli sklepów oraz aptek internetowych praktyką jest działanie, które polega na zamieszczaniu w opisach produktów czy suplementów diety znacznie więcej informacji, niż dokonał tego producent na opakowaniu artykułu spożywczego. Są to teksty, których celem jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności konkretnych produktów, a co za tym idzie, zachęcenie konsumentów do ich kupna. Zgodnie z treścią Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie oświadczeń żywieniowych oraz zdrowotnych dotyczących żywności, dopuszcza się wykorzystywanie wyłącznie zatwierdzonych oświadczeń, które zostały wpisane do odpowiedniego wykazu. Możliwe jest także stosowanie oświadczeń z tak zwanej listy „pending”, czyli oczekujących na zatwierdzenie przez Komisję Europejską i ocenę EFSA. Szczególnie istotna w przypadku suplementów diety jest ta druga grupa oświadczeń, gdyż odnosi się do substancji oraz składników pochodzenia roślinnego, które bardzo często są wykorzystywane do produkcji tego typu produktów spożywczych. Warto również zauważyć, iż w praktyce dość często zdarza się, aby na witrynach internetowych aptek, drogerii czy sklepów w opisach suplementów diety zostały zamieszczone konkretne oświadczenia, jednak brakuje informacji dodatkowych, które są z nimi powiązane. Z art. 10 rozporządzenia nr 1924/20166 wyraźnie wynika, że oświadczenia zdrowotne mogą być stosowane jedynie pod warunkiem umieszczenia następujących danych przy oznakowaniu, a jeśli ono nie występuje, wówczas w trakcie prezentacji oraz działań reklamowych – chodzi tu głównie o stwierdzenia sygnalizujące znaczenie zrównoważonego sposobu żywienia oraz zdrowego stylu życia, ilości danego produktu spożywczego czy poziom jego spożycia, który jest niezbędny do osiągnięcia korzystnych efektów, na które wskazuje dane oświadczenie zdrowotne. 

 

W kontekście wykorzystywanych oświadczeń przy etykietowaniu i oznakowaniu suplementów diety, warto również zwrócić uwagę na art. 14 rozporządzenia nr 1924/2006, zgodnie z treścią którego w przypadku oświadczeń odnoszących się do zmniejszenia ryzyka choroby przy oznakowaniu, a jeżeli ono nie pojawia się to w prezentacji bądź reklamie, należy zamieścić także stwierdzenie dotyczące istnienia wielu czynników ryzyka rozwoju choroby, którą opisuje dane oświadczenie, a także, iż zmiana jednego z wymienionych czynników może mieć pozytywny lub negatywny wpływ. 

 

Sprzedaż, a także prezentacja suplementów diety w aptekach internetowych jest także ściśle związana z jeszcze jednym aspektem prawnym, który również warto tutaj omówić. Niektórzy właściciele aptek często posługują się działaniami, które niosą ze sobą podwójne ryzyko. Chodzi tu przede wszystkim o apteki, w których obok suplementów diety sprzedawane są także leki. W takich miejscach bardzo często niejeden suplement diety jest przedstawiany, a nawet opisywany jako środek leczniczy, a więc cechujący się właściwościami medycznymi. Sprzedawcy internetowi posługują się dość powszechnie znanymi konsumentom określeniami – odnoszą się one głównie do polecania danych suplementów na przykład w okresie zwiększonego wysiłku umysłowego czy zwiększonej zachorowalności na infekcje wirusowe. Tego typu stwierdzenia są niezgodne z treścią art. 46 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z którą zarówno prezentacja, jak i reklama danego suplementu diety nie może w jakikolwiek sposób przypisywać temu artykułowi właściwości leczniczych czy zapobiegania chorobom. Co więcej, może również dojść do ryzyka zakwalifikowania przez potencjalnego konsumenta w ten sposób opisywanego suplementu diety jako środka leczniczego. 

 

By w skuteczny sposób zmniejszyć ryzyko powstawania niepożądanych kwalifikacji i wyeliminować opisywanie suplementów diety jako produktów o właściwościach leczniczych, należy kłaść nacisk na rozdzielenie tego typu środków od tradycyjnych leków. W tym celu po-mocne może okazać się prezentowanie i reklamowanie leków oraz suplementów diety w od-dzielnych kategoriach na stronach internetowych, a także unikanie słownictwa charaktery-stycznego dla opisywania leków.

Chcielibyśmy umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w Twoim komputerze, aby zwiększyć komfort korzystania z naszych stron internetowych. Nowe ustawodawstwo unijne i znowelizowana ustawa Prawo telekomunikacyjne wprowadziły nowe zasady dotyczące informowania użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. Aby dowiedziec sie wiecej odnosnie plikow cookie, zobacz Polityke Prywatnosci - pliki cookie.

Akceptuj pliki cookie z tej witryny poprzez nacisniecie przycisku:

EU Cookie Directive Module Information